این اداره کل کلیه مقررات صادره خود، اعم از بخشنامه ها، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید.
 

لینک دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
 

لازم بذکر است این اداره کل در راستای بهبود ارائه خدمات، پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح آن اقدام می نماید.

جمع آوری الکترونیک نظرات مردم و تحلیل نظرات

^