راهنمای خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع
ردیف عنوان خدمت عنوان زیرخدمت واحد ارائه دهنده خدمت شیوه ارائه خدمت
1 ارسال مدارک صدور انواع گواهی‌های مرتبط با اسناد مالکیت دستگاه‌های اجرایی به اداره‌کل اموال دولتی ارسال مدارک به اداره کل اموال دولتی جهت صدور گواهی اصلاح و یا صدور سند مالکیت املاک و اراضی دستگاه های اجرایی( اجرای بند د ماده 26 آیین نامه اموال دولتی) اداره اموال دانلود
ارسال مدارک به اداره کل اموال دولتی جهت صدور گواهی تک برگی نمودن اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی( اجرای ماده 27 ضوابط اجرایی بودجه 93) " دانلود
ارسال مدارک به اداره کل اموال دولتی جهت صدور گواهی المثنی برای اسناد مالکیت مفقوده دستگا های اجرایی( اجرای تبصره 4 ماده 120 قانون اصلاحی قانون ثبت) " دانلود
2 تهیه صورتحساب عملکرد بودجه استان   اداره هماهنگی و تلفیق حساب ها دانلود
3 تسهیل وصول بدهی اشخاص مختلف به دستگاه های اجرایی استان و کشور   اداره هماهنگی و تلفیق حساب ها دانلود
4 صدور انواع مجوزهای مرتبط با خودروهای دستگاه‌های دولتی صدور مجوز شماره گذاری خودروهای دولتی اداره اموال دانلود
صدور مجوز تغییر مالکیت خودروهای دولتی( انتقال) " دانلود
صدور مجوز حذف خودروهای اسقاط شده دولتی " دانلود
صدور مجوز خرید و فروش خودروهای دولتی " دانلود
صدور سند فروش خودروهای دولتی " دانلود
صدور مجوز تعویض پلاک خودروهای دولتی " دانلود
5 رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلامحل   اداره نظارت مالی و امور ذیحسابی ها دانلود
6 حسابرسی صورتهای مالی مربوط به اعتبارات عمومی نهادهای عمومی غیردولتی استان   اداره نظارت مالی و امور ذیحسابی ها دانلود
7 استخراج اطلاعات بدهی ها و مطالبات دستگاه های اجرایی استان و ابلاغ   اداره نظارت مالی و امور ذیحسابی ها دانلود
8 رسیدگی به ماده 91 قانون محاسبات عمومی   اداره نظارت مالی و امور ذیحسابی ها دانلود
9 نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحسابان دستگاه های اجرایی   اداره نظارت مالی و امور ذیحسابی ها دانلود
10 پاسخ به استعلامات دستگاه های اجرایی   اداره نظارت مالی و امور ذیحسابی ها دانلود
11 اعلام وصول واریز وجوه مصرف نشده سنوات قبل به حساب خزانه استان   اداره خزانه دانلود
12 اعمال حساب درآمد و صدور تاییدیه   اداره خزانه دانلود
13 دریافت درآمدهای اختصاصی و پرداخت اعتبارات اختصاصی دستگاه های اجرایی   " دانلود
14 دریافت و پرداخت سپرده های دستگاه های اجرایی   " دانلود
15 دریافت و پرداخت وجوه نامشخص و چک های بین راهی   " دانلود
16 دریافت و ابلاغ تخصیص اعتبارات   " دانلود
17 پرداخت حقوق کارکنان دولت   " دانلود
18 پرداخت اعتبارات هزینه ای   " دانلود
19 پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای   " دانلود
20 استرداد وجوه اضافه یا اشتباه واریزی   " دانلود
21 افتتاح، تغییر امضاء و انسداد حساب های دولتی   " دانلود
22 اعلام وصول صورتحساب های اموال رسیده و فرستاده   اداره اموال دانلود
23 دریافت و واگذاری اوراق بهادار   " دانلود
24 تحویل و عودت اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی   " دانلود
25 اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی   معاونت اقتصادی دانلود
 
 

 
^