پیوندها

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع
(سامانه ها و فرم های الکترونیکی)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان
واحد خدمت دهنده عنوان خدمت کد شناسایی خدمت
نظارت بر ذیحسابیها 1-حسابرسی نهادهای عمومی غیردولتی 10011145000
2-نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحسابان دستگاه های اجرایی 10011158000
اموال دولتی و اوراق بهادار 3-صدور انواع مجوزهای مرتبط با خودروهای دستگاه های دولتی (10011157000) 3-1-صدور مجوز شماره گذاری خودروهای خریداری شده 10031157100
3-2-صدور مجوز تغییر مالکیت خودروهای دولتی 10031157101
3-3-صدور مجوز حذف خودروهای اسقاط شده دولتی 10031157102
3-4-صدور مجوز کمیسیون خرید،فروش و انتقال خودروهای دولتی 10031157103
3-5-صدور سند فروش خودروهای دولتی 10031157104
3-6-صدور مجوز تعویض پلاک خودروهای دولتی 10031157105
4-صدور انواع گواهی های مرتبط با اسناد مالکیت دستگاه های اجرایی   (سامانه سادا) (10011130000) 4-1-صدور گواهی تک برگی نمودن اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی 10011130100
4-2-صدور گواهی اصلاح یا صدور سند مالکیت املاک و اراضی دستگاه های اجرایی 10011130101
4-3- صدور گواهی المثنی برای اسناد مالکیت مفقوده دستگا های اجرایی 10011130102
5-صدور سفارش چاپ و توزیع انواع اوراق بهادار و قبوض کنترله(سامانه اوراق بهادار) 10011132000
بودجه 6-رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلامحل 10011147000
7-بررسی درخواست دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به دستگاه های اجرایی(سامانه سماد) 10011144000
8-مشارکت در تخصیص اعتبار و ابلاغ آن (سامانه سناب) 10011140000
هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری 9-تعیین تکلیف علی الحساب و پیش پرداخت های سنواتی فاقد یا ناقص اسناد و مدارک 10011154000
10-تدوین استانداردها،دستورالعمل ها و رویه های حسابداری بخش عمومی و پاسخگویی به استعلامات 10011141000
11-تهیه صورتحساب عملکرد بودجه ای سالانه کل کشور و اصلاحیه آن(سامانه سناما) 10011153000
خزانه 12-پرداخت حقوق کارکنان دولت (بانکواره) 10011139000
13-پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 10011138000
14-پرداخت اعتبارات هزینه ای(سایر) 10011156000
15-دریافت و پرداخت سپرده دستگاه های اجرایی 10011146000
16-اعمال حساب درآمد و صدور تاییدیه درآمد 10011155000
17-دریافت درآمد اختصاصی و پرداخت اعتبارات اختصاصی 10011137000
18-استرداد وجوه اشتباه واریزی 10011149000
معاونت اقتصادی 19-تسهیل و ساماندهی فرآیند مجوز کسب و کار(سامانه دادور) 10011143000
^